Jak nainstalovat Apache2 + PHP-FPM na Raspberry Pi

Připravili jsme pro vás jednoduchý návod, jak nainstalovat webový server Apache2 s PHP-FPM Raspbian. Zabere to pouze několik minut připravit Raspberry Pi a spustit své webové stránky.

1. Přidejte "non-free" řádek do /etc/apt/sources.list, pokud tam již není

root@raspberrypi:~# cat /etc/apt/sources.list
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi
 
root@raspberrypi:~# cat >> /etc/apt.sources.list
deb-src http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi
^C (Ctrl+c)
 
root@raspberrypi:~# cat /etc/apt/sources.list
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi
deb-src http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi

2. Proveďte Update/upgrade a dobrým zvykem je nainstalovat synchronizaci času a postfix

root@raspberrypi:~# apt-get update && apt-get -y upgrade
root@raspberrypi:~# apt-get install postfix ntp ntpdate

3. Nainstalujte Apache, php-fpm and další balíčky podle vašich potřeb

root@raspberrypi:~# apt-get install apache2-mpm-worker php5-fpm php-apc

4. Nainstalujte všechny závislosti pro libapache-mod-fastcgi

root@raspberrypi:~# apt-get install debhelper dpatch libtool cdbs libapr1-dev apache2-threaded-dev

5. Nainstalujte libapache-mod-fastcgi ze zdroje

root@raspberrypi:~# apt-get -b source libapache-mod-fastcgi
root@raspberrypi:~# dpkg -i libapache2-mod-fastcgi*.deb

6. Povolte mod rewrite atd. a restartujte apache

root@raspberrypi:~# a2enmod rewrite ssl actions include
root@raspberrypi:~# service apache2 restart

7. Nainstalujte MySQL server a PHPMyAdmin pokud je potřeba

root@raspberrypi:~# apt-get install mysql-client mysql-server php5-mysql phpmyadmin

8. Přidejte skupinu a uživatele pro vaši doménu. První uid a gid je 10000 další +1 stránky budou v /home/

root@raspberrypi:~# addgroup --gid 10000 group001
root@raspberrypi:~# adduser --home /home/mydomain.com --shell /dev/null --uid 10000 --gid 10000 --disabled-password --disabled-login --gecos '' user001

9. Vytvořte strukturu adresářů

root@raspberrypi:~# mkdir /home/mydomain.com/logs    # pro logy Apache
root@raspberrypi:~# mkdir /home/mydomain.com/logs/php/ # pro PHP logs
root@raspberrypi:~# mkdir /home/mydomain.com/www    # pro vaše stránky
root@raspberrypi:~# mkdir /home/mydomain.com/tmp    # pro tempy
root@raspberrypi:~# mkdir /home/mydomain.com/sessions  # pro sessions
root@raspberrypi:~# chown -R user001:group001 /home/mydomain.com/

10. Zkopírujte soubor php-fpm.conf do mydomain.com a otevřete ho pro editaci

root@raspberrypi:~# cp /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf /etc/php5/fpm/pool.d/mydomain.com.conf
root@raspberrypi:~# nano /etc/php5/fpm/pool.d/mydomain.com.conf

Reklama:

Potřebujete větší výkon než zvládne RPi?

11. Nakonfigurujte /etc/php5/fpm/pool.d/mydomain.com.conf dle návodu

; pool name ('www' here)
[mydomain.com]
...
; Unix user/group of processes
user = user001
group = group001
...
; The address on which to accept FastCGI requests.
listen = /var/run/php5-fpm-mydomain.com.sock
...
; Set permissions for unix socket, if one is used. In Linux, read/write
listen.owner = user001
listen.group = group001
listen.mode = 0666
...
; Default Value: nothing is defined by default except the values in php.ini ...
; add php.ini admin values
php_admin_value[sendmail_path] = /usr/sbin/sendmail -t -i -f noreply@mydomain.com
php_flag[display_errors] = off
php_admin_value[error_log] = /home/mydomain.com/logs/php/fpm-php.www.log
php_admin_flag[log_errors] = on
php_admin_value[upload_tmp_dir] = /home/mydomain.com/tmp
php_admin_value[session.save_path] = /home/mydomain.com/sessions
php_admin_value[open_basedir] = /home/mydomain.com/www:/home/mydomain.com/tmp:/home/mydomain.com/sessions
php_admin_value[mail.log] = /home/mydomain.com/logs/mail.log
php_admin_value[memory_limit] = 64M
php_admin_value[post_max_size] = 18M
php_admin_value[max_execution_time] = 60
php_admin_value[allow_url_fopen] = Off
php_admin_value[upload_max_filesize] = 18M
php_admin_value[date.timezone] = Europe/Prague

12. Vytvořte Apache virtuálního hosta

root@raspberrypi:~# nano /etc/apache2/sites-available/mydomain.com.conf
# eliminate www
<VirtualHost *:80>
  ServerName www.mydomain.com
  Redirect 301 / http://mydomain.com/
</VirtualHost>
 
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin iam@mydomain.com
 
    ServerName mydomain.com
 
    DocumentRoot /home/mydomain.com/www
 
    <Directory /home/mydomain.com/www>
        Options -Indexes -FollowSymLinks -MultiViews
        AllowOverride All
 
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>
 
    # eliminate log warning about ico
    Redirect 404 /favicon.ico
    <Location /favicon.ico>
        ErrorDocument 404 "No favicon"
    </Location>
 
    # *.php3-5 file extension (enable different extensions in /etc/php5/fpm/pool.d/mydomain.com.conf first)
    <FilesMatch ".+\.ph(p[345]?|t|tml)$">
        SetHandler application/x-httpd-php
    </FilesMatch>
 
    # FastCGI
    Action application/x-httpd-php /php5-fcgi
    Alias /php5-fcgi /usr/lib/cgi-bin/mydomain.com
    FastCgiExternalServer /usr/lib/cgi-bin/mydomain.com -socket /var/run/php5-fpm-mydomain.com.sock -pass-header Authorization
 
    # apache logs
    ErrorLog /home/mydomain.com/logs/error.log
    LogLevel warn
    CustomLog /home/mydomain.com/logs/access.log combined
 
</VirtualHost>

13. Vytvořte index.php v domovském adresáři vašich www stránek

root@raspberrypi:~# nano /home/mydomain.com/www/index.php
<?php phpinfo();?>

14. Vytvořte symlink pro vhost a restartujte apache a php5-fpm

root@raspberrypi:~# ln -s /etc/apache2/sites-available/mydomain.com.conf /etc/apache2/sites-enabled/
root@raspberrypi:~# service apache2 restart && service php5-fpm restart
[ ok ] Restarting web server: apache2 ... waiting .
[ ok ] Restarting PHP5 FastCGI Process Manager: php5-fpm.

15. Hotovo!

Raspberry Pi Raspbian Apache2 PHP5-FPM

Komentáře

Na tyto stránky jsem narazil náhodou a zatím vypadají slibně, tedy až na jednu věc a tím je tento návod. Na 10 linuxových distribucích se může postup zprovoznění fpm různit nejméně 7x. A toto je tento případ. U raspbianu je nutné ještě doinstalovat balíčky php5 libapache2-mod-php5. Jinak je návod pěkný a pomůže rychle zprovoznit webové stránky nejen na rpi serveru

Máte pravdu, jedná se o jednu z možných variant. Je však jedna z nejpoužívanějších.